PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring That’s called strategy onder handelsnaam KUMPPANI bv

 1. ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op That’s called strategy onder de handelsnaam KUMPPANI BV, gevestigd te Bommelsrede 13, 9070 Destelbergen, België, met ondernemingsnummer 0801.945.421. Deze verklaring treedt in werking op 01.05.2020 en is van toepassing op zowel onze cliënten-opdrachtgevers als op de interne werking van het kantoor en haar medewerkers, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25.05.2018 en navolgende nationale wetgeving.

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten u als klant heeft.

 1. GEVEN VAN INFORMATIE

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante manier te informeren over de gegevens die ik van u verzamel. Deze verklaring is van toepassing op mijn website en op alle relaties tussen u (potentiële klanten en/of zakenpartners) en mij.

Wij verzamelen en verwerken alleen de persoonlijke gegevens die u vrijwillig met ons deelt, zoals wanneer u ons contactformulier invult, een account aanmaakt of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Door gebruik te maken van deze website en uw gegevens te verstrekken, gaat u expliciet akkoord met de manier waarop ik uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten (website, e-mail, downloads, andere platformen, ..)
 • Internetbrowser en apparaat type

Uiteraard verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt, zoals het beantwoorden van uw vragen, het beheren van uw account of het sturen van nieuwsbrieven. Dit kan onder meer bestaan uit branding, webdesign, strategie- en conceptontwikkeling, marketing, fotografieopdrachten, beheer en advies van sociale media, …) zodat ik van u een tevreden klant kan maken. Ik kan uw gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door u gedane bestellingen of door u gestelde vragen. 

Ik kan uw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over mijn diensten/producten. Recensies kan ik plaatsen uit commercieel belang. Hier wordt uiteraard steeds toestemming voor gevraagd. Uw naam, foto en wat u doet worden eventueel vermeld.

Ook worden uw gegevens verwerkt wanneer u reacties achterlaat op mijn berichten of artikelen. 

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Uw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. De gegevens die ik verzamel voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer u zich uitschrijft.

Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens om aan de op ons rustende wettelijke bepalingen te voldoen en om onze rechten , in geval van enige vordering of geschil te vrijwaren. Indien de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, zijn wij gerechtigd de door ons verwerkte persoonsgegevens over te maken aan deze instanties. Indien wij daartoe toestemming bekomen van de desbetreffende autoriteit zullen wij u, als betrokkene, van de overdracht van deze gegevens in kennis stellen.


 1. CONTACT

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Valérie Picard, in haar hoedanigheid van bestuurder van KUMPPANI bv handelend onder de naam That’s called strategy, gevestigd te Bommelsrede 13, 9070 Destelbergen met ondernemingsnummer 0801.945.42.

U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen, zoals via een contactformulier, e-mail of sociale media. De gegevens die ik verzamel, zijn afhankelijk van de manier van contact en de informatie die u verstrekt.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen 

– via e-mail: [email protected]

– U kan mij ook steeds bereiken op 0479 44 70 54.

M.b.t. klachten kan u ook steeds hier terecht.
Klachten gaande over de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met de klant en is van toepassing gedurende de gehele duur van de samenwerking. Afwijkingen van de privacyverklaring zijn alleen toegestaan indien wettelijk vereist of na expliciete toestemming van beide partijen.

Door deze website te raadplegen en het contactformulier te gebruiken, erkent u op de hoogte te zijn van de privacyverklaring en stemt u ermee in dat That’s called strategy de verstrekte persoonsgegevens mag gebruiken in overeenstemming met de omvang van de opdracht.

That’s called strategy garandeert niet de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

Ik verwerk alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. De soorten persoonsgegevens die ik verwerk, variëren afhankelijk van de diensten die u afneemt en het gebruik van deze website.

Ik verwerk uw gegevens om uw vragen te beantwoorden, e-mails te verzenden, direct marketing uit te voeren en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Deze gegevens zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van mijn diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk, het doel van de verwerking, de wettelijke basis en de bewaartermijn (deze lijst is niet uitputtend).


 1. DIRECT MARKETING

Ik zal uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan ik u op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. Ik doe dit uiteraard enkel met uw toestemming. U kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek te zenden naar [email protected] of u uit te schrijven op de nieuwsbrief. Denk hierbij aan een newsletter, events, te verlenen diensten, informatie voor diensten of producten, .. .

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om met deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. 
De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens

 • voorafgaand aan de intrekking;
 • op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens;
 • in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

 
 1. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen en de juistheid van uw gegevens te garanderen. 

Datalekken & veiligheidsinbreuken

Overeenkomstig de AVG-wetgeving moeten vastgestelde datalekken en gegevensinbreuken worden gemeld aan de privacycommissie binnen de 72 uur nadat zij werden vastgesteld. De privacycommissie of commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in het kader van deze gewijzigde wetgeving een controlerende bevoegdheid verkregen.


 1. WELKE GEGEVENS GEEF IK DOOR AAN DERDEN (onderaannemers) OF DERDE LANDEN?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

That’s Called Strategy kan in het kader van haar dienstverlening een beroep doen op subverwerkers onder verantwoordelijkheid van That’s Called Strategy. That’s Called Strategy zal de klant van elke nieuwe samenwerking op de hoogte brengen, waarbij de klant over een mogelijkheid tot verzet beschikt in geval van gerede twijfels over de veiligheid van de verwerkte gegevens.

That’s Called Strategy garandeert dat de door haar aangeduide verwerkers, waaronder haar medewerkers, persoonsgegevens verwerken mits naleving van de toepasselijke wetgeving en op basis van de door That’s Called Strategy uitgeschreven richtlijnen voor gegevensbescherming gebaseerd op deze Privacy Policy (met inbegrip van technische en organisatorische maatregelen). Hiertoe zal de That’s Called Strategy de nodige contracten onderschrijven (art. 28.3 AVG).

De toegang tot de persoonsgegevens zal altijd beperkt worden tot deze medewerkers en subverwerkers die betrokken zijn in de dienstverlening waarvoor verwerking noodzakelijk is.

De medewerkers en subverwerkers van That’s Called Strategy hebben zich er contractueel toe verbonden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen. 

Ik deel alvast uw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers: 

 • Hosting van mijn website : Wie?
 • Nieuwsbriefdienst: Mailchimp, Mailerlite en Gmail
 • Betaaldiensten: Mollie, Billit, Yuki, ..
 • Andere partijen: Zoom (meetings), Zeeg, ..
 • Google Analytics
 • Facebook pixel
 • Boekhouder?
 • Dame die websites bouwt?
 

Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Nimmer zullen uw gegevens worden verkocht zoals bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden.


 1. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENEN?

Door uw gegevens met mij te delen geeft u mij toestemming om uw gegevens te registreren en uw gegevens uit te wisselen, binnen onze professionele context.

Niettegenstaande beschikt u als betrokkene over diverse rechten met betrekking tot de over uw verzamelde persoonsgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht tot inzage van uw gegevens die door ons bijgehouden worden en een kopie ervan;
 • Recht van aanpassing of rectificatie van deze gegevens;
 • Recht op gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking van deze persoonlijke gegevens;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.
 

Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via [email protected] .

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal ik eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. Ik kan er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).


 1. WIJZIGINGEN

Deze verklaring is van toepassing vanaf 1/04/2021.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Laatste wijziging 10 juli 2023.


 1. BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) zijn exclusief bevoegd.  


 1. COOKIES

“That’s called strategy” kan gebruik maken van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om bezoekersstatistieken bij te houden. Meer info kan je vinden onder de cookiepolicy.