PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing binnen That’s called strategy onder handelsnaam KUMPPANI, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 13,9070 Destelbergen en ondernemingsnummer BTW BE 0801.945.421, met ingang van 01.05.2020, zowel ten aanzien van ons cliënteel-opdrachtgevers, als ten aanzien van de interne werking van het kantoor en haar eventuele medewerkers & aangestelden, ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR-wetgeving) welke in voege treedt per 25.05.2018.

In deze privacy policy leg ik uit op welke wijze ik uw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten u heeft als klant.

1. DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van u verzamel. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen u ((potentiële) klanten en/of zakenpartner(s)).en mij.

Door deze website te gebruiken en uw gegevens te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop ik uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.  Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante manier te informeren over de gegevens die ik van u verzamel. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen u ((potentiële) klanten en/of zakenpartner(s)).en mij.

Door deze website te gebruiken en uw gegevens te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop ik uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken. 

2. TOT WIE KAN IK MIJ WENDEN VOOR MEER INFORMATIE?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Valérie Picard , (handelend onder de naam: That’s Called Strategy), gevestigd te Dijkweg 23, Drongen en met ondernemingsnummer BE 0745.961.078.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen via e-mail: [email protected]. U kan mij ook steeds bereiken op 0479 44 70 54.

Huidige Privacy Policy maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de klant en is van toepassing gedurende de gehele duur van de samenwerking. Afwijkingen van de Privacy Policy zijn in dergelijk geval enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, of na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. 

Door het consulteren van de website en gebruik te maken van het contactformulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de Privacy Policy en dat That’s Called Strategy gebruik kan en mag maken van de verstrekte Persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van de opdracht.

That’s Called Strategy waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de vervatte informatie.

Ik zal enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Ik verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u afneemt en gebruik van maakt op deze website. 

U kan mij ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail, of via sociale media. De door mij verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de manier van contactname en de gegevens die u zelf meedeelt. 
Ik verwerk uw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel uw gegevens om o.a. uw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, e-mails te verzenden, direct marketing, automatisering, … en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat u gebruik kan maken van mijn diensten. 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de gegevens die ik van u verwerk, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag ik hiervoor gebruik en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief):

CONTACTGEGEVENS

In het kader van een cliëntendossier worden volgende persoonlijke gegevens door That’s called strategy bijgehouden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, social media account,… 

Doel: Ik verzamel en verwerk uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de website of via e-mail te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om u op de hoogte te houden over events of nieuwsartikelen. Daarnaast gebruik ik deze gegevens ook om de uitvoering van de overeenkomt mogelijk te maken. Dit kan onder meer bestaan uit branding, webdesign, strategie- en conceptontwikkeling, marketing, fotografieopdrachten, beheer en advies van sociale media, …) zodat ik van u een tevreden klant kan maken. Ik kan uw gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door u gedane bestellingen. 

Ik kan uw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over mijn diensten/producten. Recensies kan ik plaatsen uit commercieel belang. 

Ook worden uw gegevens verwerkt wanneer uw reacties achterlaat op mijn berichten of artikelen. 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: Ik bewaar uw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.  

De gegevens die ik verzamel voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer u zich uitschrijft. 

ONDERAANNEMERS EN VERWERKERS

De klant en de betrokkene erkennen en gaan akkoord met het feit dat That’s Called Strategy in het kader van haar dienstverlening beroep kan doen op subverwerkers onder verantwoordelijkheid van That’s Called Strategy. That’s Called Strategy zal de klant van elke nieuwe samenwerking op de hoogte brengen, waarbij de klant over een mogelijkheid tot verzet beschikt in geval van gerede twijfels over de veiligheid van de verwerkte gegevens.

That’s Called Strategy garandeert dat de door haar aangeduide verwerkers, waaronder haar medewerkers, Persoonsgegevens verwerken mits naleving van de toepasselijke wetgeving en op basis van de door That’s Called Strategy uitgeschreven richtlijnen voor gegevensbescherming gebaseerd op deze Privacy Policy (met inbegrip van technische en organisatorische maatregelen). Hiertoe zal de That’s Called Strategy de nodige contracten onderschrijven (art. 28.3 AVG).

De toegang tot de Persoonsgegevens zal altijd beperkt worden tot deze medewerkers en subverwerkers die betrokken zijn in de dienstverlening waarvoor verwerking noodzakelijk is.

De medewerkers en subverwerkers van That’s Called Strategy hebben zich er contractueel toe verbonden de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht te nemen.

FACTURATIE EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Volgende gegevens worden bijgehouden: naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo

Doel: Ik verzamel uw persoonlijke gegevens om uw betaling te verwerken.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Duurtijd: Ik bewaar uw gegevens tot 7 jaar, aangezien dit voor mij een wettelijke verplichting is. 

TECHNISCHE INFORMATIE

Volgende gegevens worden bijgehouden: IP adres, foutmeldingen,..

Doel: Ik verzamel uw technische informatie om mijn website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om deze naar de toekomst toe te verbeteren.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming
Duurtijd: Ik bewaar uw gegevens tot 12 maanden, tenzij u eerder een verzoek tot wissing zou aanvragen of de wet anders voorschrijft.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om met deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. 
De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens

 • voorafgaand aan de intrekking;
 • op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens;
 • in geval van rechtmatig belang van de verwerking.
 

3. DIRECT MARKETING

Ik zal uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan ik u op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. Ik doe dit uiteraard enkel met uw toestemming. U kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek te zenden naar  [email protected].

4. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. 
Datalekken & veiligheidsinbreuken
Overeenkomstig de AVG-wetgeving moeten vastgestelde datalekken en gegevensinbreuken worden gemeld aan de privacycommissie binnen de 72 uur nadat zij werden vastgesteld. De privacycommissie of commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in het kader van deze gewijzigde wetgeving een controlerende bevoegdheid verkregen.

5. WELKE GEGEVENS GEEF IK DOOR AAN DERDEN OF DERDE LANDEN?

Ik zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.  

Ik deel alvast uw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers: 

 • Hosting van mijn website
 • Nieuwsbriefdienst: Mailchimp en Gmail
 • Betaaldiensten: niet van toepassing
 • Andere partijen: Zoom (meetings)
 • Google Analytics
 • Facebook pixel: niet van toepassing

6.WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENEN?

Door uw gegevens met mij te delen geeft u mij toestemming om uw gegevens te registreren en uw gegevens uit te wisselen, binnen onze professionele context.

Niettegenstaande beschikt u als betrokkene over diverse rechten met betrekking tot de over uw verzamelde persoonsgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht tot inzage van uw gegevens die door ons bijgehouden worden en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie van deze persoonlijke gegevens;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking van deze persoonlijke gegevens;
 • Recht van bezwaar van deze persoonlijke gegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van deze persoonlijke gegevens.

Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via [email protected]. Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar [email protected] .

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal ik eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden diet u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. Ik kan er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7. WIJZIGINGEN

Deze verklaring is van toepassing vanaf 1/04/2021.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website. 

8. BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) zijn exclusief bevoegd.  

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in ons Cookiebeleid