ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENWERKING

Iedere overeenkomst gesloten tussen That’s Called Strategy, gevestigd te Bommelsrede 13, 9070 Destelbergen, met ondernemingsnummer 0801945421 en de klant, wordt beheerst door voorwaarden zoals onderstaand weergegeven. Onderstaande voorwaarden gelden onverkort andersluidende algemene voorwaarden opgesteld door de klant.

That’s Called Strategy biedt online marketingdiensten aan. Binnen deze opdracht zal That’s Called Strategy online marketingacties uitbouwen die enerzijds het best aansluiten bij de targets van haar klant en anderzijds gebaseerd zijn op een duurzame strategie.

Onder beheer of opzet verstaan we de acties die nodig zijn om een campagne op te starten en op te volgen. Met andere woorden alle handelingen die nodig zijn om een campagne op te starten en te onderhouden zodat deze een zo goed mogelijk resultaat behaalt op basis van een doordachte strategie.

That’s Called Strategy heeft het recht om de aanbieding en samenstelling van haar diensten aan te passen wanneer het dit beslist. In ieder geval houdt het bedrijf zich eraan om de klant hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaand op de hoogte te brengen via een melding op haar website of via de communicatie van That’s Called Strategy aan reeds bestaande klanten.

Door afname van de diensten van That’s Called Strategy erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Indien That’s called strategy nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgend afstand nemen van deze rechten. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen That’s called strategy en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling.

2. KLANTEN

Een klant is iedere private of professionele persoon die diensten afneemt van That’s Called Strategy, alsook iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.
Iedere private klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument worden verleend krachtens de Belgische wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming.

3. OFFERTE

Offertes van That’s Called Strategy zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. Een offerte is alleen geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

Offertes omvatten enkel de diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Promoties of acties, van welke aard dan ook, uitgaande van That’s Called Strategy zullen niet beschouwd worden als een offerte.

Een goedkeuring van een offerte door de klant impliceert een instemming van de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Een goedgekeurde offerte kan niet meer worden geannuleerd. Het bedrag vermeld op de offerte is verschuldigd.

4. ONDERHANDELINGEN EN AFSPRAKEN MET MEDIAPARTNERS

That’s Called Strategyy mag in het kader van de samenwerking onderhandelingen voeren met mediapartners om na te gaan welke kanalen of mediapartners het beste aansluiten bij de doelstellingen van de klant. That’s Called Strategyzal echter alleen een verbintenis aangaan met een specifieke mediapartner na de uitdrukkelijke goedkeuring van de klant.

That’s Called Strategy zal de klant steeds op de hoogte brengen van de onderhandelingen die er gevoerd worden.

Hierbij heeft de klant steeds het recht om aan te geven deel te willen uitmaken van de onderhandelingsgesprekken.
Een samenwerkingsovereenkomst met de desbetreffende (media)partij wordt steeds op naam van de klant afgesloten.

 

5. FACTURATIE EN BETALING

That’s Called Strategy houdt eraan om te factureren aan haar private en professionele klanten.
That’s Called Strategy zal na de uitvoering van de overeengekomen prestaties een factuur met haar vergoeding naar de klant sturen. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum aan de partij betaald te worden op onderstaan rekeningnummer ten voordele van That’s Called Strategy: 

BAN: BE23973385677791
BIC: ARSPBE22

 

In het geval van niet tijdig betalen van een factuur op de vervaldag:

 • Zal That’s Called Strategy, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van acht (8) procent per jaar op het nog verschuldigde bedrag. Bovenvermelde intrest wordt gekapitaliseerd.
 • Zal de klant, een bijkomende vaste vergoeding verschuldigd zijn voor administratieve kosten, deze zal tien (10) procent bedragen van het factuurbedrag, met een minimum van vijfenzeventig (75) euro en een maximum van tweehonderdvijftig (250) euro.
 • Zal de klant eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die gemaakt zijn voor het innen van het uitstaande factuurbedrag.
 • Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, en worden eerst verrekend met eventuele uitstaande gerechtelijke kosten in verband met het innen van eventuele uitstaande bedragen. Daarna met de vervallen intresten, met de
  vergoeding voor administratiekosten. En tot slot met het bedrag in hoofdsom. Een factuur kan enkel worden geprotesteerd door middel van een aangetekend schrijven, verzonden binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. De klant mag enkel een betaling opschorten als hij aantoont dat That’s Called Strategy een contractuele verplichting niet is nagekomen en That’s Called Strategy daarvan reeds op de hoogte heeft gebracht via een aangetekend schrijven.
 • Zowel de condities als de vergoeding van dit contract kunnen alleen aangepast worden bij wederzijds akkoord van That’s Called Strategy en de klant en dienen vastgelegd te worden in een overeenkomst.

6. CAMPAGNEKOSTEN

De campagnekosten van de verschillende mediakanalen die voorwerp uitmaken van de samenwerking zijn niet in de vergoeding van That’s Called Strategy vervat. Ofwel worden de campagnekosten door de klant rechtstreeks betaald aan de desbetreffende leverancier, ofwel worden deze door That’s Called Strategy betaald en gelden de betalingsafspraken op deze facturen zoals beschreven in artikel 5.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • Het goedkeuren van het ontwerp van een creatie van That’s Called Strategy, onder welke vorm dan ook, impliceert het verval van enig verhaalrecht ten aanzien van That’s Called Strategy. Deze goedkeuring kan schriftelijk worden gegeven dan wel via e-mail.
 • That’s Called Strategy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg of indirect verlies of schade door de klant of haar verbonden ondernemingen, zoals het verlies van data, winst, inkomsten, omzet of enig andere financieel of commercieel verlies, ongeacht of dit verlies voortvloeit uit een contractbreuk of een fout.
 • Geen van de partijen zal het recht hebben om een schadevergoeding te vorderen voor het niet nakomen door de andere partij van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.
 • Gebeurtenissen van overmacht zullen elke partij, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van de verplichtingen onder deze overeenkomst waarvan de uitvoering onmogelijk of onuitvoerbaar is geworden.
 • Bij gebruik van afbeeldingen bezorgt de klant de afbeeldingen waarop hij het auteursrecht heeft of wordt er gebruik gemaakt van stockfoto’s. In geval de klant foto’s of enig ander beeldmateriaal of tekst overhandigt, bevestigt de klant ondubbelzinnig dat de regels betreffende privacy gerespecteerd werden. Schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit een aanklacht van elke belanghebbende partij kan niet verhaald worden op That’s Called Strategy.

8. BEËINDIGINGSMOGELIJKHEDEN DOOR THAT’S CALLED STRATEGY

That’s Called Strategy heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet. Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • Indien That’s Called Strategy tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of verouderd zijn;
 • In het geval That’s Called Strategy ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van de huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • In het geval That’s Called Strategy ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer That’s Called Strategy vermoedt dat de klant een product van That’s Called Strategyaankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan That’s Called Strategy tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant.

9. AUTEURSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de creaties van That’s Called Strategy zijn voorbehouden aan That’s Called Strategy. Het opleveren van een creatie kan onder geen enkele voorwaarde gelijkgesteld worden met de afstand van de eigendomsrechten die rusten op de creatie. Dergelijke creaties mogen bijgevolg niet op eigen initiatief van de klant worden gedupliceerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van That’s Called Strategy.

10. PERSOONSGEGEVENS 

De klant geeft aan That’s Called Strategy de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een gegevensbestand. That’s Called Strategy handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet voor de verwerking van persoonsgegeven d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door That’s Called Strategy aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen That’s Called Strategy en de klant.

De klant heeft:

 • recht tot inzage van de gegevens die door That’s Called Strategy bijgehouden worden; 
 • recht tot verbetering van deze persoonlijke gegevens;
 • recht zich te verzetten tegen een bepaald gebruik van deze gegevens;
 • recht tot weigeren van overdracht van bepaalde gegevens aan externe partners;
 • recht de toestemming ten allen tijde in te trekken.

Indien de klant geen commerciële informatie van That’s Called Strategy meer wenst te ontvangen, dient de klant de verantwoordelijke van That’s Called Strategy hiervan op de hoogte te brengen via onderstaande gegevens:
Valérie Picard
[email protected]

11. GEHEIMHOUDING 

That’s Called Strategy verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de klant.
Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan That’s called strategy in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.

Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:

 • Alle informatie die de klant deelt met That’s called strategy in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
 • Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.

That’s Called Strategy verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de klant. That’s Called Strategy verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de opdracht van That’s Called Strategy uit te voeren in kader van het voorwerp van de samenwerking met de klant.

12. HERROEPINGSRECHT 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. That’s Called Strategy heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en online kant en klare juridische documenten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Ook geldt het herroepingsrecht niet voor op maat gemaakte documenten.

13. ONLINE TRAININGEN

Gebruikersaccount voor online trainingen

Om toegang te krijgen tot online diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat That’s Called Strategy de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan That’s Called Strategy dan is That’s Called Strategy gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat That’s Called Strategy de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

That’s Called Strategy heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van Dienstverlening. Met de online trainingen wenst That’s Called Strategy de Klant de nodige tools bij te brengen.

De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

M.b.t. de online cursussen: Na het einde van een online training, blijft de inhoud
‘levenslang’ beschikbaar, zolang That’s Called Strategy, de online training en het online platform blijven bestaan. Indien That’s Called Strategy ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor That’s Called Strategy.

 

14. WEBSITE

Technische problemen website

That’s Called Strategy kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

That’s Called Strategy stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. That’s Called Strategy kan evenwel geen enkele garantie bieden.

That’s Called Strategy is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. That’s Called Strategy zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

That’s Called Strategy is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

15. GEHEIMHOUDING 

Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 1. het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen;
 2. het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie;
 3. het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege;
 4. een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Eventuele geschillen betreffende deze overeenkomst tussen de partijen zullen beslist worden door de bevoegde Ondernemingsechtbank te Gent en steeds in de Nederlandse taal. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.