ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Iedere overeenkomst gesloten tussen That’s Called Strategy, gevestigd te Bommelsrede 13, 9070 Destelbergen, met ondernemingsnummer 0801945421 en de klant, wordt beheerst door voorwaarden zoals onderstaand weergegeven. Onderstaande voorwaarden gelden onverkort en zullen steeds voorrang hebben op andersluidende algemene voorwaarden opgesteld door de klant.

Door afname van de diensten van That’s Called Strategy erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden en verzaakt zij aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

That’s Called Strategy biedt online marketingdiensten aan. Binnen deze opdracht zal That’s Called Strategy online marketingacties uitbouwen die enerzijds het best aansluiten bij de vraag van haar klant en anderzijds gebaseerd zijn op een duurzame strategie.

That’s Called Strategy heeft het recht om de aanbieding en samenstelling van haar diensten aan te passen wanneer het dit beslist. In ieder geval houdt het bedrijf zich eraan om de klant hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaand op de hoogte te brengen via een melding op haar website of via de communicatie van That’s Called Strategy aan reeds bestaande klanten.

Partijen erkennen een samenwerking van zodra op mail bevestigd is dat de offerte goedgekeurd is.

2. KLANTEN

Een klant is iedere professionele (rechts- of natuurlijk) persoon die diensten afneemt van That’s Called Strategy, alsook iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.

3. OFFERTE

Offertes van That’s Called Strategy zijn geheel vrijblijvend en binden That’s Called Strategy niet. Ze zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

Een offerte is alleen geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en tot de klant tot wie ze gericht is. Een offerte geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

Offertes omvatten enkel de diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Alle niet opgenomen werken, wijzigingen of meerwerken van welke aard dan ook zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de offerte.

Promoties of acties, van welke aard dan ook, uitgaande van That’s Called Strategy kunnen niet beschouwd worden als een offerte.

That’s Called Strategy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de offerte te corrigeren. Bovendien kan That’s Called Strategy de offerte en de daaropvolgende bestelling annuleren indien de offerte kennelijk onjuiste informatie bevat, zoals een kennelijk foutieve prijsopgave.

De klant erkent alle nuttige en noodzakelijke informatie van welke aard ook tijdig aan That’s Called Strategy te zullen overmaken met het oog op het opmaken van een passende offerte en een correcte uitvoering van de diensten.

Leveringstermijnen opgenomen in de offerte zijn steeds indicatief van aard. That’s Called Strategy kan door de klant geenszins aansprakelijk worden gesteld wegens het niet naleven van de in de offerte vermelde leveringstermijn. Hoe dan ook komt deze levertermijn automatisch te vervallen indien de klant nalaat tijdig de nodige informatie aan That’s Called Strategy aan te leveren.

De prijzen in de offerte zijn berekend op de door de klant gegeven informatie. Eventuele bijkomende werken, welke niet vermeld staan op de offerte, doch in supplement gevraagd worden door de klant, of welke noodzakelijk blijken voor de goede oplevering van de diensten, zullen, na overleg met de klant, in regie worden aangerekend.

De in de offerte opgenomen prijzen blijven geldig gedurende een periode van twee weken en zijn exclusief BTW.

4. LEVERING VAN DE DIENSTEN

Aanvaarding van de offerte door de klant, geldt als een bindende overeenkomst tussen de klant en That’s Called Strategy.

Eventuele aanpassingen of wijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst, zijn pas geldig na een schriftelijke bevestiging door That’s Called Strategy. De klant aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat elke gevraagde wijziging aanleiding kan geven tot een meerkost.

Bovendien behoudt That’s Called Strategy zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen, na wederzijds akkoord, indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van energie- en loonkost) een objectief aantoonbare prijsverhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

That’s Called Strategy verbindt er zich toe de opdracht naar best vermogen uit te voeren. Elke overeenkomst aangegaan tussen de klant en That’s Called Strategy is een middelenverbintenis.

Teneinde That’s Called Strategy toe te laten de diensten tijdig en correct te kunnen opleveren, verwacht That’s Called Strategy een actieve medewerking van haar klant. Dit houdt onder meer in dat de klant haar alle nuttige en noodzakelijke informatie tijdig overmaakt. Indien de niet-tijdige aanlevering van al dan niet correcte informatie de oorzaak zou zijn van niet tijdige of niet conforme oplevering van de diensten door That’s Called Strategy, dan zal That’s Called Strategy daar geenszins aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. Eventuele meerkosten ingevolge de niet-tijdige aanlevering of de aanlevering van de niet-correcte informatie, zullen in regie aan de klant worden aangerekend.

Eventuele klachten over de uitvoering van de diensten dienen schriftelijk per mail te worden gemeld aan That’s Called Strategy [ mailadres ] en dit uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de oplevering van de diensten.

Klachten zullen binnen de veertien (14) dagen worden behandeld door That’s Called Strategy.

Het uiten van een klacht doet evenwel geen afbreuk aan de betalingsverplichting van de klant.

5. ONDERHANDELINGEN EN AFSPRAKEN MET MEDIAPARTNERS

That’s Called Strategy mag in het kader van de samenwerking onderhandelingen voeren met mediapartners om na te gaan welke kanalen of mediapartners het beste aansluiten bij de doelstellingen van de klant. That’s Called Strategy zal echter alleen een verbintenis aangaan met een specifieke mediapartner na de uitdrukkelijke goedkeuring van de klant.

That’s Called Strategy zal de klant steeds op de hoogte brengen van de onderhandelingen die er gevoerd worden.

Hierbij heeft de klant steeds het recht om aan te geven deel te willen uitmaken van de onderhandelingsgesprekken. 
Een samenwerkingsovereenkomst met de desbetreffende (media)partij wordt steeds op naam van de klant afgesloten.

6. FACTURATIE EN BETALING

Ter vergoeding van haar prestaties zal That’s Called Strategy een factuur overmaken aan de klant op het door de klant meegedeelde e-mail adres.

De werken worden gefactureerd zoals bepaald in de offerte en kunnen, al naargelang de te verstrekken diensten worden gefactureerd als voorschot, tussentijdse factuur, eenmalig dan wel periodiek.

De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangstdatum door de klant betaald te worden op onderstaand rekeningnummer ten voordele van That’s Called Strategy:

IBAN:BE23973385677791
BIC: ARSPBE22

Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen bovenop de prijzen van That’s Called Strategy zijn uitsluitend ten laste van de klant.

Elke factuur die niet per e-mail binnen de acht (8) dagen na factuurdatum wordt teruggestuurd aan That’s Called Strategy, met een gemotiveerde omschrijving van reden van protest, wordt geacht door de klant aanvaard te zijn, zonder enig voorbehoud.

In het geval van niet tijdige betaling van een factuur op de vervaldag:

 • Zal That’s Called Strategy, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van acht (8) procent per jaar op het nog verschuldigde bedrag. Bovenvermelde intrest wordt gekapitaliseerd.
 • Zal de klant, een bijkomende vaste vergoeding verschuldigd zijn voor administratieve kosten, deze zal tien (10) procent bedragen van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van vijfenzeventig (75) euro en een maximum van tweehonderdvijftig (250) euro.
 • Zal de klant alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die gemaakt zijn voor het innen van het uitstaande factuurbedrag.
 • Ingevolge laattijdige betaling zullen eventuele uitzonderlijke toegestane kortingen of aanbiedingen automatisch komen te vervallen.
 • Bovendien heeft That’s Called Strategy het recht om haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen tot de klant is overgegaan tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 • Gedeeltelijke betalingen op het uitstaande factuurbedrag worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning. Deze worden eerst verrekend met eventuele uitstaande gerechtelijke kosten in verband met het innen van eventuele uitstaande bedragen, daarna met de vervallen intresten, vervolgens met de vergoeding voor administratiekosten en tot slot met het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

 
Eventuele kosten aan derden, zoals, doch niet beperkt tot, campagnekosten verschuldigd aan eventuele mediakanalen, die door de klant werden gemaakt, lopende de samenwerking met That’s Called Strategy, en welke niet uitdrukkelijk in de offerte werden opgenomen, zijn niet in de vergoeding van That’s Called Strategy vervat en dienen door de klant rechtstreeks met de betrokken derde te worden geregeld.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Het goedkeuren van het ontwerp van een creatie van That’s Called Strategy, onder welke vorm dan ook, impliceert het verval van enig verhaalrecht ten aanzien van That’s Called Strategy. Deze goedkeuring dient schriftelijk te worden gegeven.

That’s Called Strategy is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke, grove fout. De aansprakelijkheid van That’s Called Strategy is bovendien beperkt tot directe schade en zij is derhalve niet gehouden tot vergoeding van enige immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verlies van data, winstderving, inkomstenderving, omzetverlies of enig andere financieel of commercieel verlies, ongeacht of dit verlies voortvloeit uit een contractbreuk of een fout.

De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van That’s Called Strategy en haar aangestelden is bovendien beperkt tot het door de klant betaalde/te betalen bedrag voor de uitvoering van de diensten, welke aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit.

Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens That’s Called Strategy vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes (6) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren, of redelijkerwijze gekend konden zijn.

8. OVERMACHT

Geen van de partijen zal het recht hebben om een schadevergoeding te vorderen voor het niet nakomen door de andere partij van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil om van de partij die getroffen wordt door de overmachtsituatie. Hieronder wordt begrepen – doch niet beperkt – : brand, epidemie, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ongevallen op de openbare weg, maar ook ziekte of werkonbekwaamheid.

Gebeurtenissen van overmacht zullen elke partij, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van de verplichtingen onder deze overeenkomst waarvan de uitvoering onmogelijk of onuitvoerbaar is geworden. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

9. BEËINDIGINGSMOGELIJKHEDEN

De overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur en voor de uitvoering van de in de offerte omschreven opdracht.

De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met That’s Called Strategy te ontbinden in geval van zware of opzettelijke fout, bedrog of fraude in hoofde van That’s Called Strategy. De klant dient in dat geval That’s Called Strategy van haar voornemen in kennis te stellen middels aangetekend schrijven en dit binnen een redelijke termijn nadat zij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding geeft.

Ingeval van beëindiging van de overeenkomst of de voortijdige stopzetting van de samenwerking door de klant, blijft de klant de in de offerte opgegeven prijs verschuldigd aan That’s Called Strategy.

That’s Called Strategy heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet. Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • Indien That’s Called Strategy tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of verouderd zijn;
 • In het geval That’s Called Strategy ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van de huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan That’s Called Strategy tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, of elk ander feit wijzend op insolvabiliteit van de klant.
 • Iedere opzegging brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen met zich mee, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. Alle eventuele toegestane afwijkende betalingsvoorwaarden of kortingen komen te vervallen.

10. AUTEURSRECHTEN 

In geval de klant foto’s of enig ander beeldmateriaal of tekst overhandigt aan That’s Called Strategy, bevestigt de klant ondubbelzinnig dat de regels betreffende privacy (o.a. portretrecht) en intellectuele eigendom (o.a. auteursrecht) ten aanzien van derden gerespecteerd werden. Onderzoek te verrichten door That’s Called Strategy naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten en daarbij horende mogelijke beschermingsvormen op de door de klant aangeleverde afbeeldingen is uitdrukkelijk uitgesloten uit de opdracht. Schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit een klacht van elke belanghebbende derde met betrekking tot het gebruik ervan kan niet verhaald worden op That’s Called Strategy.

11. PERSOONSGEGEVENS 

De klant geeft aan That’s Called Strategy de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een gegevensbestand. That’s Called Strategy handelt hierbij in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en aanvullende nationale wetgeving. Meer informatie is te vinden op ons privacybeleid.

12. GEHEIMHOUDING 

Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen bij de uitwisseling van confidentiële informatie en deze niet openbaar te maken aan derden, tenzij:

 1. het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege de ontvangende partij;
 2. de informatie aan de ontvangende partij beschikbaar werd gemaakt, door een derde die niet gebonden was door enige geheimhoudingsplicht;
 3. het informatie betreft die de ontvangende partij verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege;
 4. de ontvangende partij deze informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.


Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting geldt als een grove fout.

13. HERROEPINGSRECHT 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. That’s Called Strategy heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant, of een aangewezen derde, de fysieke producten heeft ontvangen.

Het herroepingsrecht geldt aldus niet voor de online cursussen en online template documenten. De klant heeft geen herroepingsrecht bij de aankoop van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager. Het plaatsen van de bestelling doet een verbintenis tot betalen in hoofde van de klant ontstaan.

Het herroepingsrecht geldt evenmin voor op maat gemaakte documenten voor de klant.

14. ONLINE TRAININGEN

Om toegang te krijgen tot online diensten, waaronder online trainingen, dient de klant op de website of het online platform een gebruikersaccount aan te maken.

De klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

Toegang tot het gebruikersaccount en het online platform is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens en de inhoud op het platform mogen niet gedeeld worden met derden.

Wanneer de klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan That’s Called Strategy dan is That’s Called Strategy gerechtigd de toegang tot het account – al dan niet tijdelijk – te blokkeren, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Na het einde van een online training, blijft de inhoud van de online training op het online platform‘levenslang’, zolang That’s Called Strategy bestaat, beschikbaar. Indien That’s Called Strategy ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

That’s Called Strategy geeft geen garanties naar resultaten die de klant zal behalen na het volgen van de door haar aangeboden online training.

15. LIVE EVENTS

That’s Called Strategy organiseert tevens live events voor ondernemers.

Kaarten die aangekocht worden voor deelname aan een online event kunnen niet geannuleerd of ingeruild worden.

Deelname is pas bevestigd na ontvangst van betaling door That’s Called Strategy van het volledige deelnamebedrag.

16. WEBSITE

That’s Called Strategy garandeert geen uptime van de website. Indien, om welke reden dan ook, de digitale inhoud van de website van de klant, voor korte periodes niet beschikbaar is, kan de klant geen schadevergoeding vorderen.

Bij problemen stelt That’s Called Strategy  alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. That’s Called Strategy kan evenwel geen enkele garantie bieden.

That’s Called Strategy kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ingevolge inbraak of hacking van de website van de klant. That’s Called Strategy zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

That’s Called Strategy is niet aansprakelijk voor schade geleden door de klant ingevolge phishing, pharming of enige andere vorm van internetfraude of andere criminele activiteiten die de klant treft.

17. OVERIGE BEPALINGEN 

Indien That’s Called Strategy nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgend afstand nemen van deze rechten.

Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met de bepalingen van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dat geval zullen That’s Called Strategy en de klant te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare en/of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Partijen zullen steeds trachten een geschil minnelijk op te lossen. Slagen partijen hier niet in binnen een redelijke termijn, dan komen partijen overeen dat alle geschillen tussen partijen omtrent de door hen aangegane overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen uitsluitend tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent behoren, die er als enige over kan oordelen.

That’s Called Strategy behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 november 2023.